1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj kolację walentynkową dla dwojga w Concordia Taste Wrocław” (dalej: „Konkurs”) jest Kocham Wrocław – Małgorzata Braszka NIP 8942932067, Kokosowa 3 lok. 7, Wrocław. 
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem www.instagram.com/kocham.wroclaw (zwanej dalej „Stronami Konkursowymi”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem Facebook oraz Instagram.
 5. Zrealizowanie kroków, o których mowa w § 2 oraz § 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

2 Przedmiot i czas Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Opisz swoją wymarzoną randkę we Wrocławiu”
 2. .Uczestnik Konkursu swoją odpowiedź ma umieścić pod postem konkursowym zamieszczonym na Stronie Konkursowej (instagram).
 3. W treści wpisu należy również umieścić zwrot akceptując postanowienia regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.02.2023 roku i kończy się 11.02.2023 roku o godz. 23:59.
 5. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w §4.

3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu.
 3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez złożenie przez Uczestnika w poście pod postem ogłaszającym Konkurs oświadczenia o następującej treści: “Akceptuję regulamin konkursu”, “Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu” albo innego podobnego jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: posiadać konto na portalu Instagram, umieścić Odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym.
 5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Partnera roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku wysłania większej liczby odpowiedzi, Jury pod uwagę weźmie tę, która została opublikowana w pierwszej kolejności.
 7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, przedstawiciel Organizatora może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu Facebook danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).

 

4 Przebieg Konkursu

 1. W konkursie zostanie wybrany 1 (słownie: jeden) zwycięzca.
 2. Organizator wybierze komentarz który według subiektywnej oceny jest najbardziej kreatywny i w ten sposób wyłoni zwycięzcę konkursu.
 3. Autorzy wyłonionych Komentarzy uzyskują prawo do Nagrody stając się „Wyróżnionymi”.
 4. Decyzja w przedmiocie wyboru osób Wyróżnionych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest przez Komisję Konkursową.
 5. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do dnia 12.02.2023 roku w zakresie Strony Konkursowej.
 6. Za pomocą korespondencji internetowej ustalone zostaną szczegóły przekazania nagród.

5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest:

Kolacja walentynkowa w restauracji Concordia Taste dla dwóch osób o wartości 278zł 

 1. Wyróżnionym nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.

6 Komisja Konkursowa

 1. Organizator powoła Komisję konkursową złożoną z 3 osób ( 3 przedstawicieli Organizatora), która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników odpowiedzi konkursowych i wybierze 1 najlepszą i najbardziej kreatywną odpowiedź. 

7 Prawa autorskie

 1. Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

1) nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook i Instagram;

2) nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

3) nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

4) nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

 1. Na Materiały spełniające warunki, o których mowa powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich w ramach własnej działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora z chwilą ich opublikowania bądź przesłania Organizatorowi na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
 2. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym cyfrowo, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku;

2) wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej oraz sieci telekomunikacyjnej i do serwisu Facebook i Instagram;

3) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania w Internecie

w serwisie Facebook oraz w serwisach internetowych;

4) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;

5) wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy;

6) nadawania i reemitowania cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

 1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do Materiałów modyfikacji

i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich z Materiałami przesłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

8 Polityka Prywatności

 1. Podanie przez osoby Wyróżnione danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926

z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora  wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kocham Wrocław – Małgorzata Braszka NIP 8942932067, Kokosowa 3 lok. 7, Wrocław. Dane te będą przetwarzane w celach związanych z właściwym przeprowadzeniem konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem materiałów.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz aktualizacji poprawiania.
 4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej malgorzta.braszka@kochamwroclaw.pl. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 7dni od zakończenia Konkursu mailowo za pośrednictwem adresu malgorzta.braszka@kochamwroclaw.pl. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres malgorzata.braszka@kochamwroclaw.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail wykorzystywanego w zakresie portalu Facebook oraz Instagram. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody(nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: malgorzata.braszka@kochamwroclaw.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWe Wrocławiu ruszył Tydzień Małżeństwa. Bezpłatne warsztaty dla par, kino i spacery
Następny artykułWe Wrocławiu otwiera się Przesadzarnia! Pierwsza w Polsce lecznica dla roślin