• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie pt. „Zdobądź wejściówki na Max Premium Burgers VIP Party!” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Max Poland sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000575894, NIP: 5252629415.
 3. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie.
 4. Obsługę techniczną Konkursu prowadzi spółka Hill and Knowlton sp. z o.o. (zwana dalej „Agencją”) z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000104923, NIP: 521-10-04-285, kapitał zakładowy: 50 000 zł, działająca na zlecenie Max Poland sp. z o.o.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury, w skład którego wejdą: autorzy bloga: https://kochamwroclaw.pl/ (dalej jako „Koordynator”). Członkowie Jury (jeden z członków w odniesieniu do jednej z Lokalizacji konkursowych, o których mowa w § 4 pkt. 4 poniżej), decydować będą również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród głównych oraz nagród pocieszenia w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 26.08.2017 r. i będzie prowadzony do momentu wyczerpania nagród z puli przewidzianej w § 5 pkt. 1 poniżej oraz nagród pocieszenia z puli przewidzianej w § 6 pkt. 1 poniżej, jednak nie później niż do godziny 13.30 w odniesieniu do pierwszej Lokalizacji Konkursowej oraz do godziny 14.30 w odniesieniu do drugiej Lokalizacji konkursowej. Jeżeli którykolwiek z zestawów nagród (głównych lub pocieszenia) nie zostanie przyznany w pierwszej Lokalizacji Konkursowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, odpowiednio zwiększy on daną pulę nagród przewidzianych do przyznania w drugiej Lokalizacji Konkursowej
 7. Osoby, które przystąpiły do Konkursu nazywane są „Uczestnikami” lub każda z osobna „Uczestnikiem”.
 • 2 ZASADY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), posiadające adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora, Agencji oraz Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zanim Uczestnik przystąpi do Konkursu, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: https://www.facebook.com/Wroclaw/.
 • 3 DANE OSOBOWE
 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon) przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz ich udostępnienie Agencji i Koordynatorowi w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Celem rozliczenia podatków należnych od przyznanych nagród Organizator może zwrócić się do zwycięzców Konkursu o podanie niezbędnych danych osobowych.
 2. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. Dane te są przechowywane przez Organizatora nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania – chyba, że dłuższy okres jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa – a po jego osiągnięciu zostaną usunięte. Dane osobowe osób, które wniosły reklamacje będą przetwarzane przez Organizatora w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
 5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia swoich danych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE
 1. Konkurs obejmuje grę terenową zorganizowaną na terenie Wrocławia oraz poprzez kanały Organizatora i Koordynatora w serwisach społecznościowych instagram.com oraz facebook.com.
 2. Uczestnik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.
 4. Zadanie konkursowe polega na 1) odnalezieniu (w oparciu o wskazówki udzielone przez Koordynatora) co najmniej jednego z dwóch miejsc we Wrocławiu, w których znajdować się będą nagrody (dalej jako „Lokalizacje konkursowe”) oraz 2) wypowiedzeniu/pokazaniu stosownego hasła stojącemu w określonej Lokalizacji konkursowej przedstawicielowi Koordynatora. Aby zadanie mogło zostać uznane za prawidłowo wykonane, konieczne jest wykonanie przez Uczestników obu jego części wskazanych powyżej.
 5. Hasło wskazane w ust. 4 powyżej zostanie opublikowane na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/maxburgerspolska/ (w formie zdjęcia na Instagram Story). Każda Lokalizacja konkursowa będzie mieć oddzielne hasło. Poszczególne hasła zostaną opublikowane jednocześnie z opublikowaniem pierwszej wskazówki „naprowadzającej” dla poszczególnych Lokalizacji konkursowych.
 6. Na profilu Koordynatora pod adresem: https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/ opublikowanych zostanie 5-6 wskazówek ”naprowadzających” na pierwszą Lokalizację konkursową we Wrocławiu (w godzinach 12.00-13.00) oraz 5-6 wskazówek ”naprowadzających” na drugą Lokalizację konkursową we Wrocławiu (w godzinach 13.00-14.00).
 7. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami. Organizator ze swojej strony zapewnia, że odnalezienie Lokalizacji konkursowych nie będzie wymagało takich działań.
 8. Na każdą Lokalizację konkursową będzie przypadać 15 nagród głównych oraz 5 nagród pocieszenia.
 9. Zwycięzcami nagród głównych zostanie 15 pierwszych osób (w odniesieniu do każdej lokalizacji konkursowe)j, które zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Koordynatora najszybciej odnajdą daną lokalizację oraz przedstawią odpowiednie dla danej lokalizacji hasło.
 10. Głównym kryterium wyboru laureatów jest szybkość wykonania zadania konkursowego.
 11. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm., dalej jako „UGH”), nie wymaga zgłoszenia ani zezwolenia, a niniejszy regulamin nie podlega zatwierdzeniu stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 UGH.
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 13. Organizator podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w Konkursie kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem jego interesów.
 • 5 NAGRODY GŁÓWNE
 1. Każdemu Zwycięzcy przyznawane są łącznie dwie nagrody główne:
  I.      podwójne zaproszenie na event, który odbędzie się w dniu 31.08.2017 we Wrocławiu w restauracji Max Premium Burgers o wartości 100 zł,
  II.     nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 10% wartości nagrody głównej wskazanej w pkt. I powyżej.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jeden zestaw nagród w Konkursie (tzn. otrzymanie zestawu nagród jakiegokolwiek rodzaju wyklucza otrzymanie innego zestawu tego samego lub innego rodzaju).
 3. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano nagrody główne, zostaną o tym poinformowani bezpośrednio w odnalezionej Lokalizacji konkursowej.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany którejkolwiek z nagród głównych wskazanych w § 5 pkt. 1 powyżej na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. Zwycięzca może zrzec się nagród głównych, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Możliwe jest jedynie łączne zrzeczenie się nagród głównych wskazanych w § 5 ust. 1 powyżej.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia prawa do nagród głównych na osoby trzecie.
 6. Nagrody główne zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w odnalezionej lokalizacji Konkursowej, z zastrzeżeniem, że nagroda pieniężna wskazana w § 5 pkt. 1 ppkt. II zostanie zaliczona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.
 7. Wszelkie nagrody główne, które nie zostaną przyznane Uczestnikom zgodnie Regulaminem pozostają własnością Organizatora.
 • 6 NAGRODY POCIESZENIA
 1. Po wyczerpaniu puli nagród głównych wskazanych w § 5 ust. 1 powyżej (osobno w odniesieniu do każdej Lokalizacji konkursowej), dziesięciu (10) Uczestnikom (po 5 osób dla każdej Lokalizacji Konkursowej), wyłonionych według kryterium wskazanego w § 4 pkt. 10 Regulaminu, zostaną przyznane nagrody pocieszenia w postaci:
  1. kart rabatowych o wartości nominalnej 25 zł, do wykorzystania na dowolne produkty oferowane do sprzedaży w restauracji Organizatora położnej pod adresem: Galeria Dominikańska 3, 50-159 Wrocław.
  2. nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej 10% wartości nagrody pocieszenia wskazanej w pkt. I powyżej.
 2. Karty rabatowe , o których mowa w § 6 ust. 1 pkt I powyżej nie są bonami pieniężnymi ani towarowymi. Karty rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani towary. Karty rabatowe uprawniają ich posiadaczy do zakupu produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora w obniżonej cenie o kwotę nie wyższą niż wartość nominalna Karty rabatowej (limit rabatu tj. 25 zł) w okresie jego ważności tj. do dnia 2019-08-18. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, karty rabatowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu rabatu przyznanego na karcie rabatowej. Po wyczerpaniu rabatu kart rabatowe nie mogą być ponownie wykorzystywane(np. poprzez ich doładowanie).
 3. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano nagrody pocieszenia zostaną o tym poinformowani bezpośrednio w odnalezionej Lokalizacji konkursowej.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany którejkolwiek z nagród pocieszenia wskazanych w § 6 pkt. 1 powyżej na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. Zwycięzca może zrzec się nagród pocieszenia, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Możliwe jest jedynie łączne zrzeczenie się nagród pocieszenia wskazanych w § 6 ust. 1 powyżej.
 5. Nagrody pocieszenia zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w odnalezionej lokalizacji Konkursowej z zastrzeżeniem, że nagroda pieniężna wskazana w § 6 pkt. 1 ppkt. II zostanie zaliczona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.
 6. Wszelkie nagrody pocieszenia, które nie zostaną przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora.
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać drogą e-mailową na adres konkurs@hkstrategies.com. W tytule wiadomości należy wpisać: „Max Premium Burgers – konkurs”. Z uwagi na charakter nagród (wejściówki na wydarzenie w dniu 31.08.2017 r.) reklamacja może być zgłoszona najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz e-mail osoby składającej reklamację, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.08.2017 r. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach.
 4. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym w dniu rozpatrzenia reklamacji.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu, zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez Facebook i Instagram.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykuł73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Następny artykułDziś premiera nowej inwestycji Archicomu – City Forum
Założyciel serwisu Kocham Wroclaw.