We Wrocławiu wybiorą ławników do sądów powszechnych. Można zgłosić swoją kandydaturę

0

Rada Miejska do końca października 2023 r. wybierze ławników do Sądu Okręgowego i do Sądów Rejonowych we Wrocławiu na kadencję 2024-2027. 31 grudnia br. kończy się kadencja dotychczasowych ławników.

Nabór kandydatów na ławników ruszy 12 czerwca

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w terminie od dnia 12 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. w godz. od 10.00 – 14.00. w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia,  Sukiennice 9, w pok. 210, 211.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 71 777-74-76 lub 71 777-81-00

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata są dostępne w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz do pobrania na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem https://bip.um.wroc.pl/important/content/66664

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:
1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia;
3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat (na dzień wyboru);
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat (na dzień wyboru);
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć :
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.. z 2022 r , poz.2527) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
Wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą  nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Od sierpnia zeszłego roku rekompensata za dzień pełnienia obowiązków wynosi dla ławnika 111 złotych i 43 grosze.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułNowy egzotyczny kierunek z Wrocławia. Polecimy do Kenii
Następny artykuł7 nietypowych księgarni we Wrocławiu, które mogą Was mile zaskoczyć!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.