Wrocław: Darmowa komunikacja miejska. Od 2022 roku kolejna grupa osób jeździ za darmo!

0
fot. MPK Wrocław

Od 1 stycznia 2022 roku kolejna grupa wiekowa może korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu. Tym razem do zerowej opłaty za bilet uprawnieni bedą seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

We Wrocławiu z bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami mogą na ten moment korzystać m.in. dzieci i młodzież ucząca się do 21 r.ż.. Oprócz tego za darmo jeżdżą także seniorzy w wieku 66 plus. Od tego roku bezpłatne przejazdy obejmą również osoby, które ukończyły 65 lat.

  • Darmowe przejazdy MPK obejmują dzieci i młodzież uczącą się do 21 r.ż.

  • Bezpłatnie mogą również jeździć od 1 stycznia 2022 r. osoby w wieku 65 lat i więcej.

W trakcie kontroli należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

UWAGA! Prawo do bezpłatnych przejazdów obowiązuje od dnia urodzin (np. osoba, która 65 lat kończy 2 lutego 2022 r. z bezpłatnych przejazdów może  korzystać od tego właśnie dnia).

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
#TORYwolucja 2021: 20 inwestycji MPK w tym roku. Drugie tyle w przyszłym

Poniżej treść Uchwały Rady Miasta mówiąca o bezpłatnych przejazdach MPK:

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

1) posłowie i senatorowie;

2) inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem;

3) dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;

4) ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności;

5) uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;

6) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem;

7) osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy;

8) osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

9) osoby, które ukończyły 69 lat;
9a) od dnia 1 stycznia 2019 r. – osoby, które ukończyły 68 lat;
9b) od dnia 1 stycznia 2020 r. – osoby, które ukończyły 67 lat;
9c) od dnia 1 stycznia 2021 r. – osoby, które ukończyły 66 lat;
9d) od dnia 1 stycznia 2022 r. – osoby, które ukończyły 65 lat;

10) dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia;

11) dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu „Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej” we wszystkie dni tygodnia oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu „Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej” w soboty, niedziele i święta;

12) nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno – wychowawczych;

13) nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno – wychowawczych w przestrzeni miejskiej;

14) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie;

15) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu;

16) funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych;

17) żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej);

18) zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;

19) Dawcy Przeszczepu;

20) weterani i weterani poszkodowani;

21) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących;

22) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem „P”, członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia;

23) osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej;

24) osoby korzystające z komunikacji:
a) w dniu wyznaczonym jako Dzień bez Samochodu, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;
b) w dniach wyznaczonych jako: – dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, – dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem;

25) uczestnicy maratonu lub półmaratonu, którego współorganizatorem jest Wrocław, w dniu zawodów.

26) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

27) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

28) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3. Za opiekuna lub przewodnika osoby niepełnosprawnej uważa się osobę, która ukończyła 13 lat.

4. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na liniach normalnych w granicach Wrocławia, z zastrzeżeniem ust. 5 przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z niżej wymienionych grup:

1) osoby bezrobotne kierowane do pracodawców zgodnie z napływem ofert;

2) osoby bezrobotne pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu długotrwale, tj. łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;

3) osoby bezrobotne kierowane na szkolenia – w pierwszym miesiącu trwania szkolenia.

5. Uprawnienie określone w ust. 4 przysługuje raz na 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia ważności poprzedniego dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu, w okresie 90 kolejnych dni – za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 4 pkt 3.

6. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 na liniach normalnych w granicach Wrocławia, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom uczestniczącym w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, przez okres realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 2, ust. 4 i ust. 6 są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

8. Warunkiem bezpłatnych przejazdów określonych w:

1) ust. 2 pkt 12 i 13 jest posiadanie przez nauczyciela/wychowawcę/opiekuna podpisanej przez dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającej listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu,

2) ust. 2 pkt 24 lit. b jest okazanie przez pasażera książki papierowej lub dedykowanego czytnika e-book,

3) ust. 2 pkt 25 jest okazanie numeru startowego lub identyfikatora.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław: Co zrobić z choinką po Świętach? Wrocławskie ZOO apeluje!
Następny artykułDni wolne od pracy w 2022 roku. Sprawdź kiedy zaplanować urlop!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.