Sprawy urzędowe załatwisz w namiocie? Nowości w Urzędzie Miasta Wrocławia

0
fot. facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Internetowa rezerwacja kolejki, infolinia czy e-PUAP to niektóre z narzędzi umożliwiających zdalne załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Wrocławia. Dla tych, którzy są zmuszeni, w dobie pandemii, odwiedzić Urząd osobiście, otwarto właśnie, na okres jesienno-zimowy, specjalne namioty.

Internetowa rejestracja wizyt

Internetowa rejestracja wizyt dla mieszkańców Wrocławia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Aby zarezerwować wizytę należy wybrać odpowiednią kategorię sprawy.

Mieszkaniec Wrocławia z kalendarza dokonuje wyboru  miesiąca oraz konkretnego dnia wizyty w urzędzie, wraz z określeniem godziny wizyty (maksymalnie 14 dni do przodu). Po wypełnieniu wszystkich  wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetla się potwierdzenie rezerwacji, a na podany adres email dodatkowo zostaje wysłane potwierdzenie.

Przed wizytą w Urzędzie warto sprawdzić czy mamy wszystkie potrzebne do zrealizowania wniosku dokumenty.

W dniu umówionej wizyty należy stawić się w wybranej wcześniej placówce urzędu 5 minut przed umówioną godziną. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą potwierdzenie umówionej wizyty w postaci papierowego wydruku lub elektronicznego poświadczenia w urządzeniu mobilnym. Zgłaszamy się do osoby kontrolującej wejście do budynku (strażnik miejski bądź pracownik Urzędu Miejskiego), a następnie podchodzimy do wskazanego okienka. Niestawienie się na umówioną godzinę spowoduje anulowanie rezerwacji.

Za pomocą internetowego systemu rezerwacji można obecnie umówić wizytę dotyczącą:
zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdu,
meldunku,
złożenia wniosku o dowód osobisty,
odbioru dowodu osobistego.

Wraz z postępem prac modernizacyjnych liczba możliwych do załatwienia spraw będzie zwiększana.

Poniżej link związany z procesem rezerwacji wizyty w urzędzie:

https://bip.um.wroc.pl/artykuly/233/rezerwacja-kolejki

oraz link do grupy spraw:

https://zapolskiej.um.wroc.pl/

Szacunkowo z internetowej rezerwacji kolejki w Urzędzie we wrześniu br. skorzystało około 3,5 tys. klientów. Te dane dotyczą bezpośredniej obsługi klientów w COM-ach.

***
Liczby, statystyki

We wrześniu obsłużono:
– sprawy z zakresu dowodów osobistych – 8 400 klientów,
– sprawy z zakresu rejestracji pojazdów – 6 250 klientów,
– sprawy z zakresu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu – 8 700 klientów,
– sprawy z zakresu ewidencji ludności – 6 400 klientów,
– sprawy z zakresu uprawnień kierowców – 4300 klientów.

***

Infolinia 71 777 77 77

Konsultanci są do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach obsługiwanych przez Urząd Miejski Wrocławia, m.in. dotyczących wymiany dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, wymeldowania, rejestrowania działalności gospodarczej, sprzedaży nieruchomości, podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego. Udzielą także informacji dotyczących obowiązujących opłat, w sprawach merytorycznych prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nie wychodząc z domu można załatwić wszystkie sprawy, które nie wymagają Państwa osobistej obecności w urzędzie. Można zgłosić incydent, awarię, zagrożenie.

Konsultanci przyjmą od Państwa zgłoszenie lub wskażą właściwe organy do zawiadomienia o awariach, zagrożeniach, uszkodzeniach mienia publicznego, braku oświetlenia, wulgarnych graffiti itp.

Czas pracy konsultantów
poniedziałek-piątek, 8:00-18:00
Po tych godzinach uzyskacie Państwo automatyczne informacje o kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

fot. facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Namioty przed budynkami Urzędu Miasta

Dziś (poniedziałek, 5.10) przed budynkami Urzędu Miasta na pl. Nowy Targ oraz na ul. Zapolskiej otwarte zostały, na okres jesienno-zimowy, dwa namioty przygotowane dla interesantów. Każdy ma powierzchnię 150 mkw. i pomieści około 70 osób z zachowaniem dystansu społecznego, bo krzesełka zostały ustawione w odległości dwóch metrów. Namioty mają podłogę, ogrzewanie, oświetlenie i stoliki, przy których można uzupełnić dokumenty, dopełnić formalności. Są też, rzecz jasna, środki dezynfekujące i niezbędne nagłośnienie, pomocne w sprawnej obsłudze mieszkańców. Namiot ma dwa główne wejścia i jedno ewakuacyjne.

***

Centra Obsługi Mieszkańca

Aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw meldunkowych oraz związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, dowodem osobistym i działalnością gospodarczą, Centra Obsługi Mieszkańców przy ul. Zapolskiej 4 oraz Nowy Targ 1 – 8 są czynne od godz. 8.00 do 17.00. Dodatkowo w soboty, 10 i 24 października 2020 r., placówka przy ul. Zapolskiej będzie obsługiwała interesantów od godz. 8.00 do 13.00. Jednocześnie, w związku ze stanem epidemii, zalecane jest, w miarę możliwości, załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w Urzędzie, obsługa interesantów odbywa się na parterze ‒ bez możliwości wejścia do pozostałych części budynków, w godz. 8.00–15.15 wyłącznie w:

COM I przy ul. G. Zapolskiej 4
COM II przy pl. Nowy Targ 1-8
COM III przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
COM IV przy ul. Kromera 44
COP przy ul. Kotlarskiej 41

Do obiektów UMW (jednym czynnym wejściem) będą wpuszczane tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka.

W Centrum Obsługi Mieszkańca może przebywać jednorazowo liczba interesantów odpowiadająca liczbie czynnych okienek.

Większość kas Urzędu jest zamknięta. Wszelkie należności wobec Gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP w granicach administracyjnych Wrocławia. Jedynie w Dziale Rejestracji Pojazdów oraz Dziale Uprawnień Kierowców są czynne kasy, gdzie można uiścić opłaty wyłącznie kartą płatniczą. Nie ma natomiast możliwości zapłaty gotówką ani blikiem.

Większość spraw możemy załatwić za pośrednictwem ePUAP lub tradycyjną pocztą.

Profil zaufany możesz założyć, jeśli masz:

konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej: https://www.wroclaw.pl/biznes/jak-zalozyc-epuap

Więcej: https://www.wroclaw.pl/portal/wydzial-spraw-obywatelskich-w-centrach-obslugi-mieszkanca-wroclaw

Departament Prezydenta:
pisma i wnioski o patronat do kancelarii prezydenta (e-mail),
w pozostałych sprawach sugerowany jest kontakt telefoniczny.

Wydział Architektury i Budownictwa:
wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty (z wyłączeniem zaświadczeń o samodzielności lokali),
zapytania w trybie informacji publicznej i inne wynikające z działalności wydziału, wnioski o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przygotowane dokumenty w formie papierowej, przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej)

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:
informacje dotyczące prowadzonych spraw (sprawy w toku),
informacje o statusie ochrony konserwatorskiej,
informacje dotyczące wymaganych wniosków, dokumentacji projektowej (w nowych sprawach),
informacje o zasobach archiwalnych,
wnioski o dostępie do informacji publicznej.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
wnioski od mieszkańców Wrocławia za pośrednictwem platformy e-PUAP,
udzielanie porad prawnych w prostych sprawach – bez konieczności analizy dokumentów (telefonicznie, pn.-pt., g. 08.00 – 15.30),
udzielanie ogólnych informacji w sprawach prowadzonych przez rzecznika,
przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na e-mail sekretariatu: 
brk@um.wroc.pl

Biuro Rozwoju Gospodarczego
klienci mogą pozyskać telefonicznie informacje o:
wolnych lokalach miejskich na terenie Centrum Staromiejskiego,
realizacji projektów z programu „Edukacja Przedsiębiorczości”,
rewitalizacji ulic handlowych,
organizacji imprez o charakterze gospodarczym.

Odpowiedzi na pytania – w języku polskim i angielskim – dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie m.in.:
możliwości uzyskania dofinansowania,
procedury rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
zakładania spółki prawa handlowego lub spółdzielni socjalnej,
uzyskania decyzji, licencji lub zezwoleń – niezbędnych do prowadzenia określonej działalności,
lokalnych instytucji otoczenia biznesu (w zakresie pomocy finansowej, doradczej, informacyjnej i inkubacyjnej).

Wszystkie sprawy z zakresu Działu Handlu i Reklam znajdują się na stronie internetowej bip.um.wroc.plwww.wroclaw.pl, łącznie z dokumentami do pobrania.

Biuro Rozwoju Wrocławia
sprawy dotyczące planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej oraz nazewnictwa ulic i adresów.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
niemal wszystkie sprawy, m.in. związane z usuwaniem pojazdów z drogi, sprawy pożarowe.

Wydział Podatków i Opłat (za pośrednictwem ePUAP):
podatki od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych,
podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zaświadczenia w sprawach podatków i opłat,
zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych,
podatki rolne od osób fizycznych i osób prawnych,
podatki leśne od osób fizycznych i osób prawnych.

Szczegółowy wykaz: https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44729/wykaz-spraw-ktore-mozna-zalatwic-przez-epuap-w-wydziale-podatkow-i-oplat

Wydział Zamówień Publicznych:
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość 214 000 euro (próg unijny) poprzez platformę przetargową,
zwracanie się przez wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż równowartość 214 000 euro.

Wydział Lokali Mieszkalnych:
zapytania dotyczące ogólnych zasad ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Wrocław,
zapytania dot. regulowania tytułów prawnych do zajmowanych lokali oraz w toczącym się już w Wydziale postępowaniu,
przesyłanie wniosków.

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia:
indywidualny kontakt z Radnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (odwołane dyżury),
korespondencja klientów do Biura Rady Miejskiej Wrocławia i do poszczególnych Komisji (mailem).

Wydział Inżynierii Miejskiej:
wszystkie sprawy mogą być realizowane zdalnie lub telefonicznie.

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
wszystkie sprawy i postępowania mogą być obsługiwane telefonicznie lub mailowo.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego:
wszystkie sprawy można załatwiać zdalnie.

Wydział Środowiska i Rolnictwa
sprawy można załatwiać przez pocztę e-PUAP oraz pocztą tradycyjną,
uzyskiwanie informacji wyłącznie telefonicznie.


Biuro Obsługi Infrastrukturalnej:
wszystkie sprawy można załatwić zdalnie.

Wydział Wody i Energii
Doradztwo energetyczne: odpowiedzi na pytania dotyczące wymiany pieca, w szczególności:
jak uzyskać dopłatę z miejskich programów KAWKA Plus (wymiana pieca) oraz Termo Kawka (wymiana okien),
jak uzyskać dopłatę z Lokalnego Programu Osłonowego (dopłaty do rachunków za ogrzewanie),
jak uzyskać zwolnienie z czynszu po wymianie pieca w mieszkaniu komunalnym,
gdzie szukać źródeł finansowania zmiany ogrzewania, termomodernizacji oraz inwestycji w odnawialne źródła energii,
czy we Wrocławiu można palić w piecu na węgiel lub w kominku.

Planowanie przestrzenne
wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo, a ewentualne wnioski czy uwagi do planów miejscowych mogą być składane mailowo lub pocztą tradycyjną.

Miejskie Centrum Usług Społecznych
uzyskanie informacji o świadczonych usługach – domy pomocy społecznej i dzienne domy pomocy

Wydział Partycypacji
Wszystkie sprawy tam gdzie wymagany jest podpis, można załatwiać przez e-PUAP lub przesłanie Poczta Polską

pełna informacja na każdy temat z zakresu zadań realizowanych przez WSS jest udzielana telefonicznie lub przez strony WWW albo media społecznościowe.

Dział współpracy z NGO
Komisja konkursowa – może działać zdalnie,
wnioski o wypłatę środków,
zamieszczanie informacji (ogłoszeń, weryfikacji formalnej, rozstrzygnięć itp) na BIP

Lista usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na: https://bip.um.wroc.pl/artykul/239/3183/wykaz-uslug-i-elektronicznych-wzorow-dokumentow-udostepnianych-przez-urzad-miejski-wroclawia-na-epuapie

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułBasen Sportowy we wrocławskim Aquaparku już otwarty
Następny artykułKoronawirus w szkole. Zamykają największe liceum we Wrocławiu [PILNE]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.