a
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Urodzinowy konkurs z Magnolia Park” (dalej: „Konkurs”) jest PR Expert Group Sp. z o.o. sp. k. Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 NIP 8971828355. Sponsorem nagród jest Magnolia aArk.
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem https://www.facebook.com/Wroclaw oraz www.instagram.com/kocham.wroclaw (zwanej dalej „Stronami Konkursowymi”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem Facebook oraz Instagram.
 5. Zrealizowanie kroków, o których mowa w § 2 oraz § 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
 • 2 Przedmiot i czas Konkursu
 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe ,,Lubię robić zakupy w Magnolia Park bo..?”. Uczestnik Konkursu swoją odpowiedź ma umieścić pod postem konkursowym zamieszczonym na Stronie Konkursowej (facebook) lub (instagram).
 2. W treści wpisu należy również umieścić zwrot akceptujący postanowienia regulaminu.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.10.2021 roku i kończy się 22.10.2021 roku o godz. 23:59.
 4. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w §4.
 • 3 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu.
 3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez złożenie przez Uczestnika w poście pod postem ogłaszającym Konkurs oświadczenia o następującej treści: “Akceptuję regulamin konkursu”, “Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu” albo innego podobnegoi jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: posiadać konto na portalu Facebook lub Instagram, umieścić Odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym.
 5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Partnera roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku wysłania większej liczby odpowiedzi, Jury pod uwagę weźmie tę, która została opublikowana w pierwszej kolejności.
 7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, przedstawiciel Organizatora może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu Facebook danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
 • 4 Przebieg Konkursu
 1. Spośród wszystkich odpowiedzi zostaną wyłonione dziesięć najciekawszych w ocenie Komisji Konkursowej. 6na Facebooku oraz 4 na Instagramie
 2. Autorzy wyłonionych Komentarzy uzyskują prawo do Nagrody stając się „Wyróżnionymi”.
 3. Decyzja w przedmiocie wyboru osób Wyróżnionych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest przez Komisję Konkursową.
 4. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do dnia 23.10.2021 roku w zakresie Strony Konkursowej.
 5. Za pomocą korespondencji internetowej ustalone zostaną szczegóły przekazania nagród.
 • 5 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie jest:

Facebook: 1x Voucher o wartości 200zł do wykorzystania na zakupy w Magnolia Park, 2 x zaproszenie na kawę do Starbucks, 3 x bidon Regatta

Instagram: 2 x Voucher o wartości 200zł do wykorzystania na zakupy w Magnolia Park, 1 x zaproszenia na kawę do Starbucks, 1 x zaproszenie na sałatkę do Salad Story

 1. Wyróżnionym nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.

 

 • 6 Komisja Konkursowa
 1. Organizator powoła Komisję konkursową złożoną z 3 osób ( 3 przedstawicieli Organizatora), która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników Prac i wybierze 3 najlepsze, najbardziej atrakcyjne prace.
 • 7 Prawa autorskie
 1. Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

1) nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook i Instagram;

2) nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

3) nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

4) nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

 1. Na Materiały spełniające warunki, o których mowa powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich w ramach własnej działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora z chwilą ich opublikowania bądź przesłania Organizatorowi na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
 2. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym cyfrowo, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku;

2) wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej oraz sieci telekomunikacyjnej i do serwisu Facebook i Instagram;

3) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania w Internecie

w serwisie Facebook oraz w serwisach internetowych;

4) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;

5) wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy;

6) nadawania oraz reemitowania cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

 1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do Materiałów modyfikacji

i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich z Materiałami przesyłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

 • 8 Polityka Prywatności
 1. Podanie przez osoby Wyróżnione danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926

z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora  wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PR Expert Group Sp. z o.o. sp. k. Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 NIP#8971828355. Dane te będą przetwarzane w celach związanych z właściwym przeprowadzeniem konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem materiałów.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz aktualizacji poprawiania.
 4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej wroclaw@prexpert.com.pl. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.
 • 9 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 7dni od zakończenia Konkursu mailowo za pośrednictwem adresu wroclaw@prexpert.com.pl. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres wroclaw@prexpert.com.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail wykorzystywanego w zakresie portalu Facebook. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody(nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: wroclaw@prexpert.com.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

 

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułGLENN MILLER ORCHESTRA już w grudniu wystąpi w Polsce!
Następny artykułJuż są! Wyniki WBO 2021 [SPRAWDŹ]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.